Opleiding, Onderzoek & Onderwijs

.

Opleiding

Personele zaken

Op 1 april 2022 heeft Sjoerd Verweij zijn taak als opleider overgedragen aan Matthijs Becker. Sjoerd heeft zich jarenlang enthousiast ingezet als opleider voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Marieke Pereboom heeft de taak van plaatsvervangend opleider overgenomen. Per 1 januari 2023 heeft Marieke een nieuwe uitdaging in een andere ziekenhuisapotheek gevonden en heeft zij de taak van plaatsvervangend opleider overgedragen aan Thijs Giezen.

Op 1 april 2022 heeft Steffi Samaniego met succes haar opleiding tot ziekenhuisapotheker afgerond en is ingeschreven in het register van ziekenhuisapothekers. Per 1 januari 2022 is Mina Al Fartousi gestart met de opleiding tot ziekenhuisapotheker in de SAHZ.

Implementatie ELOZ IV

Eind 2021 is een nieuwe versie van het landelijk opleidingsprogramma voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker aangenomen: ELOZ IV. In dit programma wordt gebruik gemaakt van EPA’s (entrustable professional activities) waarmee de opleiding geïndividualiseerd wordt en er meer aandacht is voor competentie gericht opleiden.

In de opleidingsvergaderingen in 2022 is doorlopend aandacht geweest voor het nieuwe opleidingsprogramma en in de opleidingsvergadering van 14 juni 2022 is een nieuw lokaal opleidingsplan vastgesteld waarin de wijzigingen van ELOZ IV verwerkt zijn. De AIOS die per 1 januari 2022 zijn gestart worden reeds volgens dit nieuwe opleidingsplan opgeleid.

In de tweede helft van 2022 is een start gemaakt met het uitvoeren van consultgesprekken met de patiënt bij de afdeling psychiatrie, wat een nieuw onderdeel is in ELOZ IV. Een ander belangrijk onderdeel van ELOZ IV is de directe en proactieve supervisie. Om hier beter vorm aan te geven is een tweede werkplek gecreëerd in de werkkamer van de apotheker met de klinische dagdienst. Tot slot is eind 2022 een enquête opleidingsklimaat uitgezet en is door de Spaarne Gasthuis Academie (SGA) een proefvisitatie uitgevoerd. Dit mede met het oog op de opleidingsvisitatie die in april 2023 uitgevoerd zal worden.

De tekst loopt door onder de foto.

Onderzoek

IGJ Inspectie

In maart 2022 heeft de IGJ een GCP inspectie uitgevoerd van de COVID-RESCAP studie, die is uitgevoerd op de intensive care afdeling van het Spaarne Gasthuis. In deze studie is een nieuw geneesmiddel bij ernstige zieke COVID-19 patiënten onderzocht. Omdat het een geneesmiddelenstudie betrof was ook de SAHZ betrokken bij deze studie en zijn ook de activiteiten vanuit de ziekenhuisapotheek voor deze studie geïnspecteerd. Tijdens de inspectie zijn twee bevindingen geconstateerd die de apotheek betroffen, namelijk over onze procedure omtrent decentrale opslag en het etiketteren van studiemedicatie die is klaargemaakt op de afdeling. Voor beide bevindingen zijn preventieve acties getroffen welke inmiddels zijn afgerond.

 European Clinical Trial Register

Op 1 februari is de nieuwe ‘European Clinical Trial Register’ (ECTR) van kracht geworden. Deze heeft de oude richtlijn ‘Clinical Trials Directive 2001/20/EC’ vervangen. Belangrijkste verandering is dat de doorlooptijden bij start van klinische geneesmiddelen onderzoeken zijn ingekort, waardoor sneller beslissingen genomen moeten worden. Deze werkwijze is door de ACLU geïmplementeerd, waarbij ook de apotheek een belangrijke rol heeft. Inmiddels worden alle geneesmiddelen studies die in het Spaarne Gasthuis worden opgestart versneld beoordeeld volgens de criteria van de ECTR.

Onderzoekslijnen en promovendi

Door apothekers in de SAHZ zijn drie artikelen gepubliceerd in internationale PubMed geïndexeerde tijdsschriften. Drie promovendi waren in 2022 werkzaam in de SAHZ: Monique Tillemans, Renate van Uden en Rosanne Meijboom. Monique Tillemans heeft in 2022 de resultaten van de ERICA studie, een gerandomiseerde klinische studie naar twee doseerregimes van intranasaal vitamine B12 gepresenteerd. Rosanne Meijboom heeft een artikel gepubliceerd in BioDrugs naar retransitioning van gebruikers van TNFa remmers. Renate van Uden heeft de eerste resultaten van haar studie naar het doseren van nadroparine bij nierfunctiestoornissen gepresenteerd. Voor het onderzoek ‘Unintentional guideline deviations in hospitalized patients with two or more antithrombotic agents: an intervention study’ heeft ziekenhuisapotheker en promovendus Renate van Uden de NVZA Publicatie Award gewonnen. Deze is uitgereikt op de NVZA dagen in november 2022.

In 2022 is in samenwerking met openbare apotheken uit de regio een onderzoekslijn gestart naar medicatieoverdracht naar de eerste lijn. De eerste resultaten zijn gepresenteerd en zullen ingediend worden voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Ontwikkelingen 2023

 

Terug naar 2022 in vogelvlucht