Kwaliteitsbeheer

Digitaliseren van formulieren

In 2022 is een start gemaakt met het digitaliseren van formulieren in Zenya, onze kwaliteits- en risicomanagementsoftware. Er is een inventarisatie gemaakt van de formulieren waarbij het voor het werkproces mogelijk is om deze volledig digitaal te maken. Het eerste formulier dat nu volledig digitaal wordt afgehandeld is het aanvraagformulier voor scholing. Voor het aan- en afmelden van apparatuur is een digitaal formulier in ontwikkeling.

Optimaliseren kwaliteitsproces

In september heeft de jaarlijkse ISO audit plaatsgevonden, deze is goed verlopen. Wel is er een observatie gemaakt over de afhandeling van verbeteracties en interne audit observaties. Tijdens de audit is gesignaleerd dat de voorgestelde termijn van afhandeling niet in alle gevallen wordt gehaald. Bij het opstellen van het plan van aanpak hebben we een inventarisatie uitgevoerd om de omvang van deze tekortkoming in kaart te brengen. Hiervoor is een oorzakenboom opgesteld om te achterhalen waar de oorzaak van deze tekortkoming ligt om op basis daarvan het verbeterplan op te stellen. Er is tevens een enquête verstuurd naar alle medewerkers om informatie op te halen over het gebruik van de verschillende modules in Zenya en de manier waarop deze gebruikt worden. De resultaten zijn besproken in de stuurgroep kwaliteitsmanagement. Er zijn diverse stukjes tekst gepubliceerd met extra informatie en antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Een andere actie die doorgevoerd zal worden is het inplannen van kwaliteitssessies per afdeling. Tijdens deze sessies kunnen knelpunten bij de afhandeling van signaleringen en verbeteracties besproken worden. Ook kunnen structurele en vaker voorkomende problemen gesignaleerd worden waarvoor vervolgens een verbeteractie gestart kan worden om ervoor te zorgen dat deze problemen in de toekomst voorkomen worden. Op deze manier proberen we met extra ondersteuning vanuit de afdeling Kwaliteitsbeheer de doorlooptijd van meldingen te verbeteren. Tevens zal aandacht besteed worden aan de manier waarop meldingen afgehandeld worden.

De tekst loopt door onder de foto.

Ontwikkelingen 2023

 

Terug naar 2022 in vogelvlucht