Informatisering & Automatisering en Financiën & Control

.

Informatisering & Automatisering

De SAHZ kent een veelheid van acties die nodig zijn om continuïteit in de automatiseringsondersteuning te behouden en de organisatie verder te digitaliseren.

Infrastructuur

In het voorjaar van 2022 is gestart met het in kaart brengen van de gehele infrastructuur. We worden hierbij ondersteund door ICT partner Flowerbed. Met Flowerbed is een stappenplan afgesproken om tot een nieuwe infrastructuur en een up-to-date ICT organisatie te komen.

Dataplatform

De pilot voor opzet van een dataplatform om geautomatiseerd te komen tot goede sturingsinformatie uit het poliklinische Apotheek Informatie Systeem is in 2022 afgerond. Met deze pilot hebben we kennis gemaakt met de nieuwe mogelijkheden rondom ‘Business Intelligence’ om vervolgens een keuze te maken op welke wijze we in de toekomst informatie willen onttrekken uit alle apotheek applicaties.

Informatieveiligheid

SAHZ is deelnemer van het servicepunt ‘Informatieveiligheid doe je zo’ (Kwinzo) van Connect4care. Met Kwinzo wordt gekeken hoe de SAHZ, maar ook andere deelnemers, kunnen versnellen in het goed operationeel hebben van beleid ten aanzien van informatieveiligheid. Met sessies die iedere zes weken plaatsvinden wordt onze kennis vergroot en vindt uitwisseling met andere deelnemers en ‘good practices’ plaats om ook een pragmatische vertaling te krijgen.

 

Financiën & Control

Digitalisering van processen

In 2022 zijn onderzoeken gestart naar de digitalisering van het verwerken van inkoopfacturen, orderverwerkingen vanuit de webshop en kostprijscalculaties.

De tekst loopt door onder de foto.

Fiscale fitheid

In 2022 is een risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van de BTW, de Vennootschapsbelasting en de Loonheffing. Voor de uitwerking van de geïdentificeerde risico’s is een workshop ‘BTW en loonheffing’ opgezet en gevolgd. Er is een projectgroep BTW gevormd om de BTW administratie adequaat en efficiënt in te richten op basis van de geldende wet- en regelgeving.

 

 

Ontwikkelingen 2023

 

Terug naar 2022 in vogelvlucht