Opleiding, Onderzoek & Onderwijs

Al sinds 1973 leidt de SAHZ apothekers op tot ziekenhuisapotheker. Grote betrokkenheid bij de topklinische patiëntenzorg in het Spaarne Gasthuis, geïntegreerde transmurale farmaceutische dienstverlening middels drie poliklinische apotheken alsmede een compleet en volwaardig takenpakket van de apotheek met een GMP bereidingsunit maken de SAHZ tot een waardevolle opleidingsplek. De SAHZ is erkend voor het opleiden van zes AIOS. In 2021 heeft één AIOS met succes haar opleiding afgrond en is ingeschreven in het register voor ziekenhuisapothekers, zijn twee AIOS gestart met het volgen van een deel van de opleiding bij de SAHZ als doorstromer, is één nieuwe AIOS gestart met haar opleiding en is weer één AIOS terugkomen voor het vervolgen van haar opleiding bij de SAHZ.

De SAHZ maakt voor de specialisatie tot ziekenhuisapotheker deel uit van de onderwijs- en opleidingsregio (OOR) Amsterdam UMC, waarbij sinds 2021 de samenvoeging met OOR VUmc heeft plaatsgevonden. Behalve met het AMC wordt daarin samengewerkt met de Noordwest Ziekenhuisgroep, het Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam UMC locaties AMC en VUmc en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). In 2021 is tevens het OOR onderwijs herzien. Een opleidingscentrum organiseert nu gedurende drie maanden elke maand een onderwijsmoment binnen een vooraf vastgesteld thema. Hierdoor wordt een bepaald thema goed behandeld met drie verschillende onderwerpen en sprekers. Op deze manier wordt voldoende diepgang bereikt. Sinds Covid worden de onderwijsmomenten digitaal georganiseerd wat heeft geleid tot een grote maandelijkse opkomst. Deze onderwijsvorm wordt daarom ook verder op deze manier doorgezet.

De samenwerking met de OOR-partners biedt de doorstromende AIOS veel ontwikkelmogelijkheden omdat de opleidingen complementair zijn wat betreft leeromgeving (academisch/perifeer), organisatievorm (ziekenhuisafdeling/stichting) en lokale accenten in de vorm van stages en differentiaties. In dat verband biedt de SAHZ als ‘grootbereider’ zowel een stage als een differentiatie Bereidingen aan, naast een differentiatie Geriatrie en een stage Transmurale en Poliklinische farmacie. Voor de stage Bereidingen worden naast de AIOS uit het OOR Amsterdam UMC ook regelmatig AIOS uit een ander OOR verwelkomd bij de SAHZ.

Opleiding ApIOS

Naast de opleiding tot ziekenhuisapotheker leidt de SAHZ al jaren basis-apothekers op tot specialisten openbare apotheek (ApIOS). Voor deze opleiding zijn er binnen de SAHZ drie opleiders op verschillende locaties aanwezig. De opleiding vindt voornamelijk plaats in de poliklinische apotheken, maar omdat we ons in het ziekenhuis bevinden en er nauwe banden zijn met de klinische apotheek krijgt de ApIOS ook veel mee van de ziekenhuisfarmacie. Zo is er elke middag een overdracht met alle apothekers, wordt de ziekenhuisverplaatste zorg uitgevoerd door de poliklinische apotheek en levert de poliklinische apotheek de overhevelingsmiddelen en studiemedicatie af. Daarnaast wordt uiteraard het werk gedaan zoals dat ook in een openbare apotheek en in de dienstapotheek plaats vindt. Op deze manier biedt de SAHZ een brede opleiding aan voor de toekomstige openbare apothekers.

In 2021 heeft één ApIOS succesvol haar opleiding tot openbaar apotheker specialist afgerond en is één ApIOS gestart met de opleiding bij de SAHZ.

Bijdrage aan wetenschap

In de SAHZ richten we ons wetenschappelijk onderzoek op praktijkonderzoek dat goed toegepast kan worden in onze farmaceutische patiëntenzorg. Onze onderzoekslijnen zijn het verbeteren van de medicatieveiligheid en medicatie-overdracht en de doelmatige inzet van dure geneesmiddelen.

In 2021 zijn er twaalf publicaties verschenen in internationale PubMed geïndexeerde tijdschriften waar apothekers van de SAHZ aan hebben bijgedragen. Vijf van de twaalf publicaties zijn resultaten van onderzoeken uitgevoerd door één van de drie promovendi van de SAHZ. Rosanne Meijboom doet onderzoek naar de doelmatige inzet van biologicals, Renate van Uden naar de medicatieveiligheid rondom antistolling en Monique Tillemans naar delier en vitaminestatus in de geriatrische populatie. Daarnaast heeft een apotheker van de SAHZ bijgedragen aan een case-report dat is verschenen in het NTvG.

In 2021 hebben drie farmaciestudenten hun wetenschappelijk onderzoek in het kader van hun opleiding bij de SAHZ gedaan. In deze studies is samengewerkt met openbaar apothekers en is onder andere gekeken naar het verbeteren van de medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis.

Nominatie KNMP Zorginnovatieprijs 2021

Het project ‘farmaceutische ontslagbrief bij complexe antistolling’ is genomineerd voor de KNMP Zorginnovatieprijs 2021. Deze prijs wordt door de KNMP uitgereikt en is een stimulans voor innovatieve apothekers om hun idee te delen en verder te brengen. In het project wordt voor patiënten die ontslagen zijn uit het Spaarne Gasthuis met complexe antistolling een brief naar de openbaar apotheek gestuurd met daarin de voor de openbaar apotheek belangrijkste informatie zoals de indicatie en de stopdatum. Met deze informatie kan de openbaar apotheek bewaken dat de juiste antistollingsmiddelen worden gebruikt in de juiste dosering en zo lang als de bedoeling is.

Dit project wordt uitgevoerd door promovenda Renate van Uden onder begeleiding van Matthijs Becker en in samenwerking met Patricia Pols van de Heemsteedse Apotheek. De nominatie heeft uitgebreid de aandacht gekregen op het KNMP Voorjaarscongres waar we de tweede plaats hebben behaald.

Het project is naar voren gekomen in de BAZ visitatie van de apotheek en de Qmentum accreditatie van het SG als één van de ‘tops’ van de SAHZ respectievelijk het Spaarne Gasthuis.

Klinisch Geneesmiddelenonderzoek

De SAHZ ondersteunt het geneesmiddelenonderzoek dat wordt uitgevoerd bij het Spaarne Gasthuis en SEIN. Met een team van twee ziekenhuisapothekers, een farmakundige en een apothekersassistente wordt de terhandstelling van de studiemedicatie gecoördineerd. Het aantal studies dat we ondersteunen is in 2021 –  ten opzichte van 2020 – opgelopen van 58 naar 71 studies, mede omdat de samenwerking met de vakgroep cardiologie is uitgebreid.

In 2021 zijn veel studies uitgevoerd naar de behandeling van Covid-19. Begin 2021 is de inclusie van de CounterCovid studie gestopt naar het effect van imatinib en zijn de resultaten verschenen. Daarnaast is in 2021 een andere investigator-initiated studie opgestart op de Intensive Care Unit naar het effect van alkalisch fosfatase bij Covid-19 patiënten.

Terug naar 2021 in vogelvlucht