Voorwoord 2021

Het jaar 2021 begon enerverend met de vaccinaties van de zorgmedewerkers in de acute keten. Binnen het Spaarne Gasthuis is hiervoor een multidisciplinair team opgericht waar de SAHZ uiteraard ook aan deel nam. Binnen dit team is goed samengewerkt en is snel en flexibel ingespeeld op alle ontwikkelingen. De afdeling bereidingen van de SAHZ heeft voor het vaccineren van medewerkers en patiënten alle vaccinaties voor toediening gereed gemaakt, wat er op neer komt dat er ruim 10.000 spuitjes zijn klaargemaakt. Door onze afdeling logistiek zijn alle spuitjes naar de speciaal ingerichte vaccinatiestraat gebracht. Naast de werkzaamheden voor het Spaarne Gasthuis is ook ondersteuning geboden aan een aantal VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) instellingen in de regio en zijn verschillende trainingen over het voor toediening gereed maken van vaccins verzorgd voor de medewerkers van de GGD Kennemerland. Voor de IC is de ondersteuning rondom het kant-en-klaar aanleveren van medicatie eveneens voortgezet in 2021. De directie is ontzettend trots op de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers bij de vaccinaties en de extra dienstverlening welke heeft plaatsgevonden tijdens de Covid tijd. Medewerkers waren altijd bereid extra te werken en een reeds langer bestaande wens om meer over de afdelingen heen te kunnen werken is zonder problemen geïmplementeerd waarbij medewerkers zijn bijgesprongen op de afdelingen waar de behoefte het grootst was.

De tekst loopt door onder de tabel.

* In mei 2021 is in wederzijds overleg de uitvoering van bloedspiegelbepalingen voor Atalmedial beëindigd.

Naast de werkzaamheden welke direct samenhangen met de Covid pandemie heeft de organisatie diverse zaken opgepakt en heeft de SAHZ ook in 2021 weer laten zien continu bij te dragen aan innovatie, met als doel het verder verbeteren van de patiënt- en medicatieveiligheid. Binnen de Bereidingsunit is in 2021 een nieuwe autoclaaf geïmplementeerd, is de spuitenvulmachine geleverd en is gestart met de validatie hiervan. Met de spuitenvulmachine is de SAHZ in de toekomst in staat om volledig geautomatiseerd kant-en-klare spuiten te bereiden welke gesteriliseerd kunnen worden in de eindverpakking. Daarnaast is binnen het cytostaticaproces gestart met de implementatie en validatie van het software pakket Cato. Hiermee worden cytostaticaorders rechtstreeks vanuit het elektronisch patiëntendossier (Epic)  doorgestuurd naar Cato en vindt tijdens de bereiding door Cato digitaal controle plaats op het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, in de juiste infuuszak voor de juiste patiënt. Met de implementatie van Cato wordt weer een positieve bijdrage geleverd aan de medicatieveiligheid. Binnen onze onderzoekslijnen medicatieoverdracht en medicatieveiligheid en dure geneesmiddelen zijn weer een aantal publicaties afgerond waarbij we laten zien praktisch toepasbaar onderzoek uit te voeren waarmee we de gezondheidszorg vooruit hopen te helpen. Het onderzoek met betrekking tot de farmaceutische ontslagbrief bij patiënten die ontslagen worden met complexe antistolling heeft uiteindelijk geleid tot een nominatie voor de KNMP Zorginnovatieprijs welke we helaas (net) niet hebben gewonnen. Binnen onze afdeling Logistiek en Inkoop hebben we verdere stappen gezet om de dienstverlening en betrokkenheid op de afdelingen van het Spaarne Gasthuis te optimaliseren. Zichtbaarheid van onze medewerkers is hierbij van groot belang. Verdere zichtbaarheid en betrokkenheid wordt ook gezien bij de klinische dienstverlening. De waardering voor deze werkzaamheden is groot. Poliklinisch zien we een verschuiving optreden van de reguliere receptverwerking en ter hand stellen van medicatie naar ziekenhuisverplaatste zorg en het toedienen van parenterale medicatie in de thuissituatie. De poliklinische apotheken hebben hierbij een belangrijke rol waarbij de focus steeds sterker verschuift naar zorgverlening. Met onze goed opgeleide medewerkers hebben we er alle vertrouwen in dat we deze transitie verder kunnen bewerkstelligen. Onze afdeling kwaliteitsbeheer heeft in 2021 succesvol de kwaliteitsvisitatie vanuit onze beroepsgroep en de ISO 9001-2015 visitatie begeleid. In 2021 is het meerjaren automatiseringsplan uitgewerkt welke vanaf 2022 fasegewijs wordt geïmplementeerd. Gezien alle ontwikkelingen op het gebied van automatisering heeft de SAHZ hier de komende jaren mooie uitdagingen. Door de ondersteunende afdelingen is in 2021 gewerkt aan diverse projecten zoals: de geautomatiseerde berekening van de reiskosten vanuit het roosterpakket, de opzet en implementatie van een verbeterde uitvoering van de werkkostenregeling, de introductie van een nieuwe accountant, vervanging van de firewalls en het ontwerpen van een nieuw intranet.

In 2021 is de SAHZ gestart met het organisatie ontwikkeltraject De Beweging. Vanuit drie ontwikkelstromen – communicatie en samenwerking, efficiënter werken en kwaliteitsmanagementsysteem – willen we de organisatie verder ontwikkelen met als uiteindelijk doel meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de medewerkers. Wij hopen dat we een groot deel van onze medewerkers kunnen enthousiasmeren om actief bij te dragen aan deze beweging zodat we de continuïteit kunnen borgen en de innovatie kracht van de SAHZ effectief wordt opgepakt.

Zoals u van ons gewend bent is er ieder jaar een AIOS ziekenhuisfarmacie in het kader van de managementstage betrokken bij het opstellen van ons jaardocument. Dit jaar heeft Marion Rook vanuit haar enthousiasme en creativiteit weer bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van ons jaardocument.

Thijs Giezen, Monique Harreman-Tillemans & Anne Margreet Kremer